За Puldin Lion Group

 
  Дружеството е учредено на Учредително събрание проведено на 18.10.2006 г. и е вписано в търговския регистър с Решение № 1/31.10.2006 г. на Софийски градски съд по ф.д. № 12879 от 2006 г.

  Уставен капитал 500 000 лева. Променен с решение номер 2 от 18.04.2007г. на 650 000 лева.

  Съгласно член 8, ал. 1 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и член 32, ал. 1 от Устава на Дружеството „ПЪЛДИН ЛАЙЪН ГРУП” АДСИЦ има едностепенна система на управление. Дружеството се управлява от Съвет на директорите в състав от три физически лица, а именно:
 
        1.  Марин Иванов Маринов – председател на Съвета на директорите.
        2.  Надя Стефанова Събева – заместник-председател на Съвета на директорите и Изпълнителен директор.
        3.  Борислав Георгиев Георгиев – независим член.
 
   Дружеството „ПЪЛДИН ЛАЙЪН ГРУП” АДСИЦ се представлява от Изпълнителния директор Надя Събева.
 
   Дружеството е учредено за неопределен срок.
  С Решение № 617-ПД-04.05.2007г. на Комисията за финансов надзор (КФН)  Дружеството има лиценз за упражняване на дейността си.

 
Прочети повече

Годишни отчети

 
Няма намерени отчети за текуща година
онлайн магазин